Освящение храма

Освящение храма во имя св. влмч. Георгия Победоносца